دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حقوق مدني 4: (الزامات خارج از قرارداد)       2 واحد اصلی

هدف: مطالعه اسباب و آثار ديوني كه اشخاص بيرون از قلمرو قراردادها و به حكم قانون در برابر يكديگر پيدا كنند.

سرفصل دروس:

بخش اول: مسئوليت مدني:

شامل مباحث غصب و اتلاف و تسبيب و شرح ساير قواعد مربوط به ضمان قهري از قبيل قاعده غرور و اقدام است)

  • 1. مباني
  • 2. شرايط تحقق
  • 3. آثار

بخش دوم: ساير الزامات:

  • 1. ايفاي ناروا
  • 2. استفاده بدون جهت
  • 3. استيفاء
  • 4. اداره فضولي اموال ديگران

جزوه مدنی ۴ ()