دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حقوق بازرگاني بين المللي:  

جزوه درس حقوق بازرگانی بین المللی برای دانشجویان کارشناسی مدیریت بازرگانی ()

  3 واحد     اختياري نظري          International Business laws

اهداف درس:     آشنا ساختن دانشجويان با قوانين و روابط حاكم بر بازرگاني بين الملل و مراجع بين المللي حل اختلافات

سرفصل درس:  بر اساس بازنگري مورخ 20/7/93 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي

تجارت بين الملل

تعاريف، مفاهيم و عبارات حقوق تجارت بين الملل

منابع حقوق تجارت بين الملل

يكسان سازي مقررات ناظر به حقوق تجارت بين الملل

سازمان تجارت جهاني

تنظيم قراردادهاي بين المللي

كنوانسيون بيع بين المللي كالا

اصطلاحات تجاري بين المللي (اينكوترمز)

روش هاي پرداخت بين المللي

ضمانتنامه هاي بين المللي

تامين مالي بين المللي

تجارت متقابل

بيمه بين الملل

تجارت الكترونيكي

سرمايه گذاري خارجي

حل و فصل اختلافات تجاري بين المللي