دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

آيين دادرسي مدني1:      دو واحد       نظري

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با مراجع قضائي و ترتيب رسيدگي به درخواست هاي مردم است.

سرفصل دروس:

بخش اول: كليات

1. تعريف آئين دادرسي مدني

2. فايده آئين دادرسي مدني

بخش دوم: سازمان قضايي

1. طبقه بندي دادگاه ها (حقوقي مدني خاص- صلح- ديوان كشور)

2. مامورين قضايي و حقوق و تكاليف آنها

بخش سوم: صلاحيت محاكم (ذاتي، نسبي، محلي)

جزوه مراجع شبه قضایی ( )