اشرف السادات موسوی لر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا