زهرا موسوی خامنه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 دکترزهرا موسوی خامنه، عضو هیات علمی رشته صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

 
استادیار گروه صنایع دستی 


   دكتري (Ph.D) :.............

   كارشناسي ارشد:.............

   كارشناسي :......


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@