دکتر مریم مونسی سُرخه

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)دکتر مریم مونسی سُرخه

عضو هیات علمی و مدیرگروه رشته طراحی پارچه و لباس 

دانشکده هنر،  دانشگاه الزهرا(س)
   دكتري (Ph.D) :پژوهش هنر (تخصص: طراحی لباس)

   كارشناسي ارشد:  پژوهش هنر

   كارشناسي : طراحی لباس


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه طراحی پارچه و لباس.

   تلفن:  85692515

   پست الکترونیک :  m.mounesi@alzahra.ac.ir, maryam.mounesi@gmail.com