لادن معتمدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 

 عضو هیات علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه الزهرا از سال 

  نماینده گروه زبان فرانسه در شورای ترفیع دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا 

 نماینده گروه زبان فرانسه در شورای پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

 عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مترجمی زبان فرانسه 

  نماینده گروه زبان فرانسه در سایت دانشکده ادبیات   

 عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه (AILLF)

  همکاری با روابط عمومی دانشگاه الزهرا در ترجمه متن بروشور دانشکده ادبیات به زبان فرانسه تیرماه 97جهت معرفی دانشکده به زبانهای مختلف.

 همکاری با کتابخانه دانشکده ادبیات در خصوص خرید و وجین کتابها

 نماینده گروه زبان فرانسه در شورای پژوهش دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا 

 نماینده گروه زبان فرانسه در  مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا