لادن معتمدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : ادبیات تطبیقی فرانسه فارسی 

كارشناسي ارشد:  زبان و ادبیات فرانسه 

كارشناسي : زبان و ادبیات فرانسه 

زمینه های تدریس

 مترجمی زبان فرانسه 

 ادبیات زبان فرانسه