لادن معتمدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


لادن معتمدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مترجمی زبان فرانسه 


   دكتري (PH.D) : ادبیات تطبیقی فرانسه فارسی

   كارشناسي ارشد:.ادبیات زبان فرانسه

   كارشناسي : ادبیات زبان فرانسه 


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات 

   تلفن:. 88219565

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  l.motamedi@alzahra.ac.ir