دکتر سمانه مسافری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : سیستماتیک گیاهی

 

كارشناسي ارشد:سیستماتیک گیاهی


كارشناسي : زیست شناسی گیاهی

 

زمینه های تدریس

تشریح و ریخت شناسی گیاهی

آزمایشگاه تشریح و ریخت شناسی گیاهی

مبانی بوم شناسی

مبانی گیاه شناسی

آزمایشگاه گیاه شناسی

قارچ شناسی

آزمایشگاه قارچ شناسی

مبانی زیست شناسی تکوینی

روش ها و ابزارها در سیستماتیک گیاهی