دکتر سمانه مسافری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر سمانه مسافری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا


استادیار گروه علوم گیاهی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :سیستماتیک گیاهی- دانشگاه شهید بهشتی- تهران-1394

   كارشناسي ارشد:سیستماتیک گیاهی- دانشگاه الزهرا- تهران- 1389

   كارشناسي :زیست شناسی گیاهی- دانشگاه الزهرا- تهران-1385

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن:85692720

   دورنگار :88058912

   پست الکترونیک :s.mosaferi@alzahra.ac.ir

     

لینک صفحات شخصی:

      Google scholar

       Researchgate 

              ORCID

           Publons