دکترعبدالله مرتضی علی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکترعبدالله مرتضی علي

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
           استاد  گروه فیزیک


   دكتري (Ph.D) :  فيزيك ماده چگال

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  @alzahra.ac.ir