دکتر عمران مرادلو، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

 

مدیر گروه شیمی (بهمن ماه 1399 تاکنون)

رییس گروه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه (بهمن ماه 1396 تا خرداد ماه 1400)

مدیر گروه شیمی (مهرماه 1393 تا مهرماه 1396)

نماینده تحصیلات تکمیلی گروه شیمی در دانشکده علوم پایه (مهرماه 1391- شهریور ماه 1393)