حامد مقتدری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 
حامد مقتدری

استادیار گروه مهندسی مکانیک
دانشکده فنی، دانشگاه الزهرا (س)

   دكترا: مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱. 

   كارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۰. 

   كارشناسی: مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۸. 


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده فنی و مهندسی

   تلفن: ۸۵۶۹۲۱۶۱-۲۱-۰۰۹۸

   دورنگار: ۸۸۶۱۷۵۳۷-۲۱-۰۰۹۸

   پست الکترونی: h.moqtaderi@alzahra.ac.ir

   رزومه: دانلود

برای اطلاعات بیشتر به صفحه English مراجعه فرمایید.