محبوبه موسیوند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 • جايگاه نظم خود انگيخته در نظريه آزادی فون هايک و بررسی اشارات تربيتی آن برای نظام آموزشی، فصلنامه علمی پژوهشی تعليم و تربيت، دوره 33 ،شماره 
 • اثر بخشی تفکر انتقادی بر سرمایه روان شناختی و صمیمیت زنان و مردان متاهل شهر تهران مجله علوم روانشناختی ،دوره نوزدهم، شماره 85،صفحه 23-11 ،فروردین 1399.​
 • سهروردی، دانشنامه فلسفه تعلیم وتربیت،شماره 5،شهریور1399
 •  

 Moosivand,M (2015).The relation between the philosophy of existential well being and spiritual well-being with 

mental health of kish Azad university, Search Journal of research on issue of education,1735-2983:ISSN

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 1. نقش روان شناسي مثبت نگر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،اولين همايش بين المللي روان شناسي مثبت نگر در دانشگاه شهيد بهشتي 
 2. نقش سرمايه هاي روان شناختي ، معنويت و دينداري در پيش بيني رضايتمندي زنان سرپرست خانواده، هفتمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين ،آل طه.
 3.  
 4.  
 5. طرحهای پژوهشی
 6. اثر بخشي آموزش تفكر انتقادي بر افزايش سرمايه روان شناختي و صمیمیت زنان و مردان متأهل شهر تهران
 7.  
 8. اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری
 9.  
 10.  
 11. افتخارات/جوایز
 12.  
 13.  
 14. کتب تألیف/ترجمه شده
 15. تاليف كتاب كاربرد آمار در علوم تربيتي ، انتشارات آواي نور ،‌1398 
 16.  
 17.  
 18. سایر پژوهش ها
 19.