محبوبه موسیوند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 • جايگاه نظم خود انگيخته در نظريه آزادی فون هايک و بررسی اشارات تربيتی آن برای نظام آموزشی، فصلنامه علمی پژوهشی تعليم و تربيت
 • اثر بخشی تفکر انتقادی بر سرمایه روان شناختی و صمیمیت زنان و مردان متاهل شهر تهران ، مجله علوم روانشناختی
 • سهروردی ،شهاب الدین ، دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت
 • تدوین مدل وجدان تحصیلی و حل مسئله بر تفکر انتقادی دانشجویان با میانجیگری مهارتهای ارتباطی، مجله علوم روان شناختی
 • نقش ادراک نابرابری جنسیتی خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه های تهران ، پژوهش های‌روانشناسی‌اجتماعی
 • تفاوتهای جنسیتی در نظام ارزشی، اشتیاق، شایستگی اجتماعی و سبکهای شناختی دانشجویان، مطالعات  اجتماعی روان شناختی زنان
 • بررسی رابطه شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه ای، بلوغ عاطفی و اخلاقی نوجوانان در مدارس، روان شناسی تربیتی
 • الگوی ساختاری عملکرد خانواده، سرمایه روان شناختی، نیازهای روان شناسی با نشاط ذهنی: نقش میانجی مسئولیت پذیری نوجوانان دردوران بلوغ، مجله علوم روان شناختی
 • رابطه باورهای دینی ، معرفت شناختی و عدالت اخلاقی با عملکرد تحصیلی : نقش میانجی سازش یافتگی اجتماعی دانشجویان ، مطالعات روان شناسی تربیتی
 • مدل ساختاری رابطه بین یادگیری آنلاین براساس وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی: نقش میانجی انگیزش تحصیلی، دوفصلنـامه علـمی  راهـبردهای شناخـتی در یادگیری
 • مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی، فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی
 • نقش تفکر انتقادی و سرمایه های روان شناختی در پیش بینی رضایت شغلی معلمان متاهل شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی
 • نقش سرمایه روان شناختی معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی زنان سرپرست خانواده ،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین

درعلوم انسانی

 • بررسی روان شناسی مثبت نگر بر پیشرفت تحصیلی ،نخستین کنگره روان شناسی مثبت

 • طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای سرمایه­های روان­شناختی در دانش­ آموزان

 • مقایسه تاثیرگذاری محاسبات ذهني با چرتکه، خلاقیت و اعتماد به نفس: نقش میانجي عملكرد تحصیلي در دانش آموزان آموزش دیده محاسبات ذهني با چرتكه و عادی اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایند تعلیم و تربیت 

 • سیره نساء النبوه (دراسه انثربولوجیه) مهرجان کوثر العصمه الثقافی الدولی الاول 

 • مشارکت پذیری خانواده در تحکیم مهارت های زندگی در نگاه انسان شناسی آموزش و پرورش ، دومین همایش ملی چالش های خانواده ایرانی زنان و خانواده در دوران کرونا

طرحهای پژوهشی

 • اثر بخشی تفکر انتقادی بر سرمایه روان شناختی و صمیمیت زنان و مردان متاهل شهر تهران، دانشگاه الزهرا
 • طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مسئولیت پذیری نوجوانان در دوران بلوغ با تأکید بر تفاوتهای جنسی در نوجوانان شهر تهران، دانشگاه الزهرا
 • ارزیابی مدل وجدان تحصیلی وحل مسئله بر تفکر انتقادی دانشجویان با میانجیگری : مهارتهای ارتباطی، دانشگاه الزهرا
 • بررسی استفاده از شبکه‌های مجازی و تأثیر آن بر تربیت شهروندی جوانان شهر تهران ، فرصت مطالعاتی
 • اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری
 • افتخارات/جوایز

 1. کتب تألیف/ترجمه شده

 2. تاليف كتاب كاربرد آمار در علوم تربيتي ، انتشارات آواي نور ،‌1398 
 3.  
 4.  
 5. سایر پژوهش ها
 6.