محبوبه موسیوند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  • عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
  • عضویت درانجمن فلسفه تعلیم و تربیت
  • مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهش در آموزش و پرورش
  • دبیر علمی پنل تخصصی زن و تربیت نسل آینده ساز در همایش هفته زن پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
  • مسئول سایت و روابط عمومی با حکم ریاست پژوهشکده زنان
  • دبیر اجرایی هفته توانمندسازی زنان
  • عضو کارگروه تخصصی توسعه و توانمندسازی شایستگی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا
  • تقدیرنامه مسئولیت اجتماعی، یک ساله، ریاست پژوهشکده زنان
  • حکم مسئول فرهنگی کانون بسیج اساتید دانشگاه الزهرا، بسیج اساتید دانشگاهها مراکز آموزش عالی و پژوهشی تهران بزرگ