محبوبه موسیوند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مسئول سایت و روابط عمومی پژوهشکده زنان 

مسئول سایت و روابط عمومی بسیج اساتید