محبوبه موسیوند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 محبوبه موسیوند ، عضو هیات علمی پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا(س) 
                   استادیار گروه مطالعات اجتماعی و توسعه
  

 

 

    

 

   دكتري (Ph.D) :فلسفه تعليم و تربيت 

   كارشناسي ارشد:فلسفه غرب 

   كارشناسي :فلسفه غرب

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، پژوهشكده زنان 

   تلفن:02188058926

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : m.moosivand@alzahra.ac.ir