زهرا موسوی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات:

  • دکترای بیوشیمی: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران (IBB)
  • عنوان رساله: بررسی ساختاری آنزیم آمین اکسیداز جوانه عدس: دناتوراسیون گرمایی و شیمیایی (1381)


  • کارشناسی ارشد بیوشیمی: دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس تهران
  • عنوان پایان نامه: بررسی ساختاری و پایداری آلبومین سرم گاو با استفاده از الکتروفورز گرادیان اوره (1374)


  • کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی: دانشکده علوم دانشگاه تهران (1367)


زمینه های تدریس

 

Biochemistry (B.Sc.),

Biophysics (B.Sc.),

Biophysical Chemistry (B.Sc),

Radiation Biology (B.Sc.),

Practical Biochemistry (B.Sc.),

Practical Cell Biology (B.Sc.),

Protein Structure (B.Sc. & M.Sc.),

Enzymology (M.Sc.),

Enzyme Kinetics (M.Sc.),

Methods of Protein Structure Study (M.Sc.), 

Biochemistry of Protein & Nucleic Acid (M.Sc.),

Enzyme Biotechnology (M.Sc.), 

New Topics in Biochemistry (M.Sc.), 

New Topics in Microbial Biotechnology (M.Sc.), 

Bioseparation (Ph.D.)

Special Topics in Microbial Biotechnology (Ph.D.)