زینب منتظری، دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا 


زینب منتظری، دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

 


   دكتري (Ph.D) :دانشگاه الزهرا

   كارشناسي ارشد:دانشگاه صنعتی شاهرود

   كارشناسي :دانشگاه صنعتی شاهرود


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

   پست الکترونیک :   z.montazeri@alzahra.ac.ir

                               zmontazeri86@gmail.com