خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

ردیف

عنوان پایان نامه/رساله

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشجو

دانشگاه

اساتید مشاور

1

تأثیر کیفیت سود و محافظه کاری غیر شرطی بر محافظه کاری شرطی

*

 

مرضیه شمس

الزهرا(س)

سید احمد خلیفه سلطانی

2

عوامل اثرگذار در روابط بین متغیری ادراکی و ویژگی های اطلاعات Ais

*

 

بهناز فهیمیان

الزهرا(س)

سید احمد خلیفه سلطلنی

 

3

ارتباط اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد

*

 

سمانه داور

الزهرا(س)

رضوان حجازی

4

بررسی عوامل مؤثر بر Ais در شرکت های تولیدی عضو بورس تهران

*

 

عاطفه زرابی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

5

بررسی اثر مشارکت کاربران بر طراحی Ais

*

 

شکوفه جعفری

الزهرا(س)

غلامرضا سلیمانی

6

بررسی نقش عوامل نوآوری در پیاده سازی موفق سیستم ERP

*

 

لیلا زراعتی فرد

الزهرا(س)

علی رحمانی

7

بررسی ارتباط ساختار مالی با توجه به نوع صنعت با بازده سهام

*

 

سمیه لطفی

الزهرا(س)

علی رحمانی

8

بررسی رابطه اقلام تعهدی و تصمیمات مدیریتی طی دوره عمر

*

 

مهناز هاشمی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

9

ارتباط نوع فرهنگ حاکم بر سازمان با استراتژی پیاده سازی Ais

*

 

زهرا قانون

الزهرا(س)

علی علوی

10

بررسی دلایل عدم انتشار گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در وب سایت شرکت ها

*

 

آتری نادرپور

الزهرا(س)

کامبیز حقیقی

11

بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

*

 

آزاده یزدانی

الزهرا(س)

شهناز مشایخ

12

بررسی دیدگاه های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در رابطه با ایجاد گرایش در حسابداری

*

 

فاطمه دینویان

الزهرا(س)

رضوان حجازی

13

ارتباط هموارسازی سود با اندازه و نوع صنعت بین شرکت های پذیرفته شده در بورس

*

 

ساناز کریمی

الزهرا(س)

غلامرضا سلیمانی

14

ارائه مدل پیش بینی قدرت پرداخت دیون به کمک نسبت های مالی بر روی شرکته ای تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران

*

 

زهره حاجی ها

الزهرا(س)

رضوان حجازی

15

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده وام و توسط سیستم موجود در استان اصفهان مطابق استاندارد ISAشماره9

*

 

الهام اسادات خواجه باشی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

16

بررسی محتوای اطلاعاتی وجه نقد عملیاتی هر سهم و مقایسه آن با سود هر سهم

*

 

وحیده طیبی راد

الزهرا(س)

رضوان حجازی

17

بررسی اثر عدم اطمینان کاری، عدم تمرکز سازمانی و ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد آن سیستم ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*

 

الهه عبدالکریمی

الزهرا(س)

سید احمد خلیفه سلطانی

18

اثر کیفیت سود بربازده آتی دارائی ها و ..

*

 

مریم مرادی زمانی

الزهرا(س)

علی رحمانی

19

بررسی اثر عدم اطمینان کاری، عدم تمرکز سازمانی و ویژگی های سیتم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد آن سیستم ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*

 

الهه عبدالکریمی

الزهرا(س)

سید احمد خلیفه سلطانی

20

مزایای حسابداری و رضایتمندی در محیط برنامه ریزی منابع انسانی(ERP)

*

 

سحر یوسفی زاده

الزهرا(س)

رضوان حجازی

21

بهای تمام شده دانشجو در واحد پردیس الزهرا(روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت)

*

 

زهره منصور سمائی

الزهرا(س)

علی رحمانی

22

بررسی رابطه ذخیره مطالبات شکری الوصول و مدیریت سرمایه در بانک ها

*

 

فرزانه کرمی

الزهرا(س)

علی رحمانی