خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

عضويت ها

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش حسابداری