خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 • ديدگاه حسابرسان در خصوص عوامل موثر بر استفاده از خدمات كارشناسي در حسابرسي زمستان 1399 دانش حسابداری شماره 43 ص 1-23
 • مدل هاي ايستا و پويا و ارزيابي كارايي بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • اطلاعات حسابداري و كارايي بازار سهام در سطح نيمه قوي، تابستان 1399 ، پژوهش های تجربی حسابداری شماره 36 ص 23-50
 • مدل عوامل موثر بر قضاوت و تصميم گيري در خصوص تقلب مرتبط با دارايي ها پاییز 1398 پژوهش های تجربی حسابداری سال نهم شماره 33 ص ......
 • چالش ها و فرصت هاي تغيير گزارش حسابرس در ايران ، سال 1398 دوره 26 شماره 3 ص 348-370
 • نقش حسابداري ذهني در تصميمات بودجه بندي سرمايه اي تابستان 1398، حسابداری مدیریت، دوره 12 شماره 41 ص 1-18
 • شناسايي و افشاي موضوع هاي كليدي حسابرسي در گزارش حسابرس: ديدگاه حسابرسان ايراني، بهار 1398 دانش حسابداری و حسابرسی در مدیریت ، دوره 8 شماره 29 ص 229-242
 • گزارش كنوني و جديد حسابرس: ديدگاه حسابرسان ايراني، تابستان 1397، پژوهش های تجربی حسابداری ، سال هفتم شماره 28 ص 96-116
 • تاثیر هویت حرفه ای و ذهنیت گرا برقضاوت حرفه ای حسابرسان ،1395،پژوهش حسابداری و حسابرسی شماره
 • ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام Tبهار 1395 Tدانش حسابداری113-136 ،7 ،24
 • بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیانبهار 1395پژوهش های تجربی حسابداری53-8053
 • فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی شرکتی (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) بهار 1395بررسی های حسابداری و حسابرس دوره 23 شماره1 ص1-18 
 • چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان زمستان 1394فصلنامه حسابداری سلامت 1-254
 • ارزیابی مدل شفافیت گزارشکری مالی پیشنهادی بر مبنای هزینه سرمایه سهام عادی بهار 1394دانش حسابداری مالی  27-462
 • بررسی رابطۀ تفاوت مالیات تشخیصی و مالیات ابرازی با اجتناب از پرداخت ‌مالیات بهار 1394 پژوهشنامه مالیات  71-89  23 25
 • تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی زمستان 1393 پژوهش های تجربی حسابداری 1-38  4
 • شناسايي ويژگي هاي روانشناختي اثر گذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت هاي حسابرسي زمستان 1393 بررسی های حسابداری و حسابرسی  505-526  21 4
 • بيش اطميناني مديريت و محافظه کاري حسابداري بهار 1393 دانش حسابداری  55-79 5  16
 • اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری زمستان 1391 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 157-183 4  16
 • بررسی نقش وجود عوامل نوآوری در پیاده سازی موفق برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP) زمستان 1391 پژوهش های تجربی حسابداری 95-110 2 
 • ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی زمستان 1389  دانش حسابداری 59-76 1 3
 • بررسی رابطه بین روش های تأمین مالی (منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تابستان 1389 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 65-86 2 6
 • بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تابستان 1386 بررسی های حسابداری و حسابرسی 14 1
حسابداری محیط زیست- ویژه نامه 1382پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی 141-159 3 8