خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)


ردیف


عنوان مقاله


تاریخ انتشار

مشخصات نشریه


اسامی همكاران به ترتیب

 

نام نشریه


صفحات


دوره


شماره

1

ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام

بهار 1395

دانش حسابداری

113-136

7

24

فرزانه یوسفی اصل- مهناز ملانظری- غلامرضا سلیمانی امیری

2

بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران و شناسایی ابعاد آن از دیدگاه خبرگان و دانشگاهیان

بهار 1395

پژوهش های تجربی حسابداری

53-80

5

3

غریبه اسماعیلی‌کیا، مهناز ملانظری

3

فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی شرکتی        مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ 

بهار 1395

بررسی های حسابداری و حسابرسی

1-18

23

1

مهناز ملانظری، مینا ابوحمزه، محمدمهدی میرزایی عباس آباد

4

چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان

زمستان 1394

فصلنامه حسابداری سلامت

1-25

4

4

غریبه اسماعیلی‌کیا، مهناز ملانظری

5

ارزیابی مدل شفافیت گزارشکری مالی پیشنهادی بر مبنای هزینه سرمایه سهام عادی

بهار 1394

دانش حسابداری مالی

27-46

2

1

فرزانه یوسفی اصل- مهناز ملانظری- غلامرضا سلیمانی امیری

6

بررسی رابطۀ تفاوت مالیات تشخیصی و مالیات ابرازی با اجتناب از پرداخت ‌مالیات

بهار 1394

پژوهشنامه مالیات

71-89

23

25

علی رحمانی ، مهناز ملانظری، زهرا اربابی بهار

7

تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی

زمستان 1393

پژوهش های تجربی حسابداری

1-38

4

2

فرزانه یوسفی اصل- مهناز ملانظری- غلامرضا سلیمانی امیری

8

شناسايي ويژگي هاي روانشناختي اثر گذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت هاي حسابرسي

زمستان 1393

بررسی های حسابداری و حسابرسی

505-526

21

4

مهناز ملانظری، غریبه اسماعیلی کیا

9

بيش اطميناني مديريت و محافظه کاري حسابداري

بهار 1393

دانش حسابداری

55-79

5

16

منیژه رامشه، مهناز ملانظری

10

اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری

زمستان 1391

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

157-183

4

16

مهناز ملا نظری، ید اله نوری فرد، شقایق قشقایی عبدی

11

بررسی نقش وجود عوامل نوآوری در پیاده سازی موفق برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP)

زمستان 1391

پژوهش های تجربی حسابداری

95-110

2

2

لیلا زراعتی فرد، مهناز ملانظری

12

ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی

 

زمستان 1389

دانش حسابداری

59-76

1

3

سیداحمد خلیفه سلطانی، مهناز ملانظری، سجاد دل‌پاک

13

بررسی رابطه بین روش های تأمین مالی (منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان 1389

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

65-86

2

6

مهناز ملانظری، رضوان حجازی، محمد صحرایی

14

بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان 1386

بررسی های حسابداری و حسابرسی

 

14

1

مهناز ملا نظری، ساناز کریمی

15

حسابداری محیط زیست

1382

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی

141-159

3

8

مهناز ملانظری