خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ انتشار

مشخصات نشریه

اسامی همكاران به ترتیب

نام نشریه

صفحات

سال

شماره

1

استقرار سیستم های هزینه یابی کامل در دانشگاه ها –الزامات ، مزایا و چالش ها

تایید چاپ

پژوهش حسابداری

 

 

 

غریبه اسماعیلی کیا ، مهناز ملانظری، موسی مطاعی

2

تناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تابستان 1392

پژوهش های حسابداری

 

 

 

مهناز ملانظری – عاطفه زرابی

3

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در حسابرسی

1384

تجارت الکترونیک

 

 

 

مهناز ملانظری، کامبیز فرقاندوست حقیقی، مسعود یزدانی