خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ همایش

مشخصات همایش

اسامی همكاران به ترتیب

نام همایش

کشور

شهر

توضیح

1

سیستم برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) از ابتدا تا کنون

1394

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 

 

 

 

2

The effect of Uncertainty , Decentralization and AIS Characteristics on the AIS performance in Tehran Stock Exchange

(Three way interaction Model)

09/17/2010

The effect of Uncertainty , Decentralization and AIS Characteristics on the AIS performance in Tehran Stock Exchange

(Three way interaction Model)

چین

 

مقاله کامل

Mahnaz Molanazari

Elahe Abdolkarimi