خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

سوابق اجرایی دانشگاهی

  • رییس دانشگاه از اسفند 1395 لغایت مهر 1400

 معاون اداری و مالی دانشگاه الزهرا از مرداد 1391 تا اسفند 1395

معاون اداری و مالی دانشگاه الزهرا مهر 1385 تا مهر 1388

عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه برای 3 دوره از سال 1387

معاون اداری و مالی دانشکده ی ادبیات، زبان ها و تاریخ

سرپرست دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی