خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 

دوره دکتری

بررسی پیشرفت ها و تحقیقات جاری در حسابداری

 

دوره کارشناسی ارشد

بررسی پیشرفت ها و تحقیقات جاری در حسابداری
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
روش تحقیق
زبان تخصصی
 

دوره کارشناسی

زبان خارجی 3 و 4
اصول حسابداری 1 و 3
حسابداری میانه 1
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
روش های تحقیق و ماخذشناسی