خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر مهناز ملانظری

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

دانشیار گروه حسابداری

آدرس: گروه حسابداري، دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران

تلفن: 88047078-021

فاکس: 88041462-021

Create a Business Email Address » Grab Your Corporate Account | IONOS by 1&1پست الکترونیک: molanazari@alzahra.ac.ir

 

 

پروفايل‌هاي اجتماعی علمی

 https://orcid.org/0000-0001-7288-5889 

  https:// www.researchgate.net 

https://www.mendeley.com آموزش تصویری مرجع‌دهی (رفرنس‌دهی) با نرم افزار Mendeley – وبلاگ ترجمیک

https://scholar.google.com 

Academia – Denis Ryabtsunhttps://www.academia.edu 

 https://publons.com Publons

https://linkedin.com