مژگان سمندر علی اشتهاردی، محقق پسا دکتری دانشگاه الزهرا 


مژگان سمندر علی اشتهاردی، محقق پسا دکتری دانشگاه الزهرا

 
 گروه اقتصاد


   دكتري (Ph.D) : اقتصاد از دانشگاه سانت اننا و استراسبورگ

   كارشناسي ارشد: اقتصاد صنعتی از دانشگاه گوتنبرگ (سوئد) و اقتصاد محض از دانشگاه الزهرا

   كارشناسي : اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: ۸۵۶۹۲۳۹۴

   دورنگار :.۸۸۶۱۹۶۸۸

   پست الکترونیک : m.eshtehardi@alzahra.ac.ir