مریم محسن پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات فارسی چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

مصطفوی، انسیه سادات، اخوان تفتی، مهناز و محسن‌پور، مریم (زیرچاپ). اثربخشی درمان مبتنی بر ارتباط والد- کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری در شرایط همه گیری کووید، پژوهش در نظام های آموزشی،15(55).

مرادی نجف آبادی ، زهرا ، محسن‌پور، مریم و کیامنش، علیرضا (1400). پديدارنگاري تفكر انتقادي دانشجويان تحصيلات تكميلي با تأكيد بر سطوح "توضيح دادن" و "تحليل كردن" از ديدگاه پل و الدر. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی،11(34)، 31-1.

ایمانی، نسیم، محسن پور، مریم و غلام آزاد، سهیلا (1400). بررسی سازگاری محتوای آموزشی شکل­های هندسی در دوره پیش ­دبستانی با اهداف سند راهنمای برنامه این دوره در ایران. نظریه و عمل در برنامه درسی، 9(17)، 187-222.

یزدی، حمیده ، محسن پور، مریم و اخوان تفتی، مهناز (1400). چالش های دانش آموزان دارای اختلال های یادگیری در حل مسائل کلامی بر پایه کارکرد حافظه فعال. توانمندسازی کودکان استثنایی، 12(3)، 11-21.

محسن پور، مریم و مقدم، اعظم (1400). سنجش شناختی تشخیصی: مرور انتقادی مطالعات ایرانی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 12(2)، 101-121.

رجب پور عزیزی، زهرا، اخوان تفتی، مهناز و محسن‌پور، مریم (1399). نارساخوانی و توانایی های دیداری-فضای: مروری انتقادی از پژوهش های نوینِ تفاوت-محور.سلامت روان کودک.7(4). 213-200.

بطویی آورزمان، مونا، محسن‌پور، مریم و گویا، زهرا (1399). شناسایی چالش های دانش آموزان در حل مسائل کلامی کسر در پایان دوره ابتدایی. پژوهش در آموزش ریاضی. 1(2)، 44-27.

مرادی نجف آبادی ، زهرا و محسن‌پور، مریم (1399). سنجش تفکر انتقادی: معرفی شیوه‌های سنتی و نوین. نامه آموزش عالی، 13(51)،  183-215.

محسن‌پور، مریم و بطویی آورزمان، مونا (1399). مرور نقادانه مطالعات انجام­ شده در حوزه مسائل کلامی ریاضی. مطالعات برنامه درسی. 15(57)، 191-212.

آزاد، سمیه، اخوان تفتی، مهناز و محسن‌پور، مریم (1399). ساخت و روایی آزمایی پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری آموزشی بر پایه تئوری انتخاب گلاسر، خانواده و پژوهش،17(2)، 146-119.

روحانی فر، محبوبه، محسن‌پور، مریم وگویا، زهرا (1398) منشا خطاهای دانش آموزان در حل مسائل مربوط به سواد ریاضی، نوآوری‌های آموزشی، 18(72). 136-117.

مرادی نجف آبادی، زهرا، محسن‌پور، مریم و کیامنش، علیرضا (1398). سنجش نخستین سطح از تفکر انتقادی: بیان کردن به شکل دیگر، اندیشه‌های نوین تربیتی

اخوان تفتی، مهناز، طاهری قلعه تکی، فرخنده و محسن‌پور، مریم (1398). ارزشیابی کیفیت پایان‌نامه‌هاي دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی.پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.25(2)، 113-87.

براری، الهه، اخوان تفتی، مهناز و محسن‌پور، مریم (1398). بررسی ابعاد فردي و اجتماعی یادگیري دگرگونساز در زنان دانشجو،مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان،17(4)،188-163.

محسن‌پور، مریم (1398). سنجش صلاحیت‌‌های شناختی چند سطحی سواد ریاضی دانش آموزان پایه نهم: کاربردی از مدل پی‌جی‌دینا. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی،9(26)، 134-109.

دارایی، مینو، صالحی، کیوان و محسن‌پور، مریم (1397). رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه، اندیشه‌های نوین تربیتی، 14(1)، 119-83.

خدایی، منصور، صالحی، کیوان و محسن‌پور، مریم (1394). نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم، پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 6(3)، 235-219.

محسن‌پور، مریم، گویا، زهرا، شکوهی یکتا، محسن، کیامنش، علیرضا و بازرگان، عباس (1394). سنجش تشخیصی صلاحیت‌های سواد ریاضی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 14(1)، 33-7.

محسن‌پور، مریم، گویا، زهرا، شکوهی یکتا، محسن، کیامنش، علیرضا و بازرگان، عباس (1393). طراحی و ساخت آزمونی برای صلاحیت‌های شناختی سواد ریاضی دانش‌آموزان ایرانی بر مبنای مطالعات پیزا. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال دوم، شماره 4. 34-5 .

کیامنش، علیرضا و محسن‌پور، مریم (1392). روند عملکرد دانش آموزان ایران در ریاضیات، علوم و عوامل نگرشی با تاکید بر تفاوت‌های جنسیتی(براساس یافته‌های مطالعات تیمز). فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 114. 113-89 .

کیامنش، علیرضا، محسن‌پور، مریم، صفرخانی، مریم و اقدسی، سمانه (1391). روند تغييرات عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سوم راهنمایی در فاصله 1386-1378 بر اساس يافته‌هاي مطالعات بين‌المللي(TIMSS) در ايران و كشورهاي منطقه با توجه به هدف‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله. . فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران: ویژه مقالات برنامه درسی ریاضی. سال ششم، شماره 24. 82-59.

محسن‌پور، مریم (1388). نقش ادراک از ساختار هدفی کلاس و جهتگیریهدفی پيشرفت در پيش‌بيني راهبردهای یادگیری دانش آموزان سال اول دبیرستان. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 99. 144-123.

محسن‌پور، مریم، حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا (1385). نقش خودکارآمدي، اهداف پيشرفت، راهبردهاي يادگيري و پايداري در پيشرفت تحصيلي در درس رياضي دانشآموزان سال سوم متوسطه (رشته رياضي) شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. سال پنجم، شماره 16. 35-9.

 

مقالات انگلیسی چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

Abdi, Zahra & Mohsenpour, Maryam. (2021).Lived Experience of Adult English Learners of Learning English on the Phone. Journal of Teaching Language Skills, 40(3), 1-40.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای ملی

Abdi, Z. & Mohsenpour, M. (2020). Mobile-Assisted Language Learning, Challenges and Benefits. 6th International School Psychology Conference. November 2020.

نکوئی، نفیسه و محسن‌پور، مریم (1399). مرور مطالعات انجام شده در زمینه‌ی کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان ناتوان یادگیری مقطع ابتدایی. ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه، تهران، دانشگاه الزهراء. 24 و 25 آبان 1399.

یزدی، حمیده و محسن پور، مریم (۱۳۹۹). نقش مولفه های حافظه فعال در حل مسئله ریاضی کودکان دارای ناتوانی یادگیری. ششمین همایش بین المللی روانشناسی مدرسه. تهران، دانشگاه الزهرا.۲۴و ۲۵ آبان ۱۳۹۹.

بطویی، مونا و محسن‌پور، مریم (1398). تعامل شناخت و عاطفه در یادگیری . چهارمین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی ، 29 بهمن 1398، دانشگاه الزهرا.

ایمانی، نسیم و محسن‌پور، مریم (1398).ارزیابی پژوهش‌های ایرانی در حوزه آموزش ریاضیِ دوره پيش‌دبستانی. چهارمین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی ، 29 بهمن 1398، دانشگاه الزهرا.

دوستی، نازیلا و محسن‌پور، مریم (1396). دفتر تعاملی: شیوه‌ای نوین در اموزش، اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت، 28 دی 1396، دانشگاه فرهنگیان بندرعباس.

مرادی، زهرا و محسن‌پور، مریم (1397). سنجش بازده‌های یادگیری دراموزش عالی با تأکید بر تفکر انتقادی، نخستین همایش بین‌‌‌المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، 19 و 20 اردیبهشت، دانشگاه الزهرا

   محسن‌پور، مریم، گویا، زهرا و کیامنش، علیرضا (1393). ضرورت طراحی آزمون تشخیصی برای سنجش صلاحیت‌های شناختی سواد ریاضی در ایران، سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. تهران- 17 تا 20 شهریور 1393.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین الملی

Mohsenpour, M., Rohanifar, M. & Gooya, Z.(2021)Identifying 9th grade students' errors in solving mathematical literacy problem, The 14th International Congress on Mathematical Education, July 11 to 18, 2021 Shanghai, China.

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

دریافت جایزه علمی دکتر کاردان بابت رساله دکتری

 

کتب تألیف/ترجمه شده

جانسون، آر. بورک و کریستنسن، لری(1395). پژوهش آموزشی، رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی، ترجمه دکتر علیرضا کیامنش و همکاران، نشر علم.

 

 

سایر پژوهش ها

 

راهنمای پایان نامه‌ها

  • بهبود عملکرد دانش ­آموزان پایه ششم در حل مسائل کلامی: یک مطالعه اقدام پژوهی، فاطمه سبزوارنژاد، 27/7/1400

  • شناسایی مشکلات دانش‌آموزان در حل مسائل کلامی هندسه با توجه به مولفه‌های حافظه‌کاری در پایان دوره ابتدایی، الهه عسگری، 21/7/1400

  • تجربه­ی زیسته­ی زبان ­آموزان بزرگسال از آموزش تلفنی زبان انگلیسی، زهرا عبدی، 20/12/99.
  • چالش‌های دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری در حل مسائل کلامی برپایه کارکرد حافظه فعال،حمیده یزدی، 29/7/99.
  • بررسی همخوانی محتوای آموزشی شکل‌های هندسی در دوره پیش‌دبستانی با اهداف سند راهنمای برنامه این دوره، نسیم ایمانی، دانشگاه الزهرا،گروه روانشناسی تربیتی، 22/7/99
  • سنجش مهارت تفکر انتقادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، زهرا مرادی نجف آبادی، دانشگاه الزهرا،گروه روانشناسی تربیتی، 26/6/98
  • شناسایی و تحلیل خطاهای دانش‌آموزان پایه نهم در حل مسائل مربوط به سواد ریاضی، محبوبه روحانی‌فر، دانشگاه الزهرا،گروه روانشناسی تربیتی، 8/3/98.
  • چالش‌های دانش آموزان در حل مسائل کلامی کسر در پایان دوره ابتدایی، مونا بطویی آورزمان. دانشگاه الزهرا،گروه روانشناسی تربیتی .21/11/98.