مریم محسن پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   عضو شورای راهبردی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی از  مرداد ماه 1399 تاکنون

   مشاور انجمن دانشجویی روان شناسی تربیتی از آبان ماه 1396 تاکنون