مریم محسن پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 مریم محسن پور
استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

نمایه مشخصات در گوگل اسکالر:

https://scholar.google.com/citations?user=ukJX1pkAAAAJ&hl=en

ORCID:0000-0002-1620-3625

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D):  سنجش آموزش

   كارشناسي ارشد:تحقیقات آموزشی

   كارشناسي :ریاضی کاربردی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

   تلفن:.85692292

   دورنگار :.88041464

   پست الکترونیک :m.mohsenpour@alzahra.ac.ir