مریم محسن پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مریم محسن پور

 
استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D)  سنجش آموزش

   كارشناسي ارشد:تحقیقات آموزشی

   كارشناسي :ریاضی کاربردی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

   تلفن:.85692292

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :m.mohsenpour@alzahra.ac.ir