هدی السادات محسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


هدی سادات محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) : مدیریت آموزش عالی

   كارشناسي ارشد: مدیریت آموزشی

   كارشناسي : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85692293

   پست الکترونیک: Sadatmohseni@alzahra.ac.ir