علی محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی

كارشناسي ارشد: میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی
كارشناسي : علوم گیاهی دانشگاه اصفهان

 

زمینه های تدریس

   میکروبیولوژی صنعتی

   بیوتکنولوژی میکروبی

   میکروبیولوژی کاربردی

   نانوبیوتکنولوژی

   آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل

   فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

   میکروبیولوژی عمومی 1-2