علی محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فایل ها و منابع درسی

بیوتکنولوژی میکروبی... مشاهده

آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل... مشاهده 

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها ... مشاهده  جلسه 1   جلسه 2-?

میکروب شناسی کاربردی ... مشاهده 

آزمایشگاه باکتری شناسی 1... مشاهده 

آزمایشگاه باکتری شناسی 2... مشاهده 

آزمایشگاه میکروب شناسی 1... مشاهده 

آزمایشگاه میکروب شناسی 2... مشاهده 

  • مبانی نانوزیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)... مشاهده