محبوبه مباشری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر محبوبه مباشری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :دانشگاه تهران 1378

   كارشناسي ارشد:دانشگاه تربیت مدرس 1373

   كارشناسي :دانشگاه علامه طباطبایی 1368

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

   تلفن:۸۵۶۹۲۳۳۶

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : mobasheri@alzahra.ac.ir

Google Scholar :https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list

Orcid: 0000-0002-7071-037X