معصومه محمدنژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 معصومه محمدنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

استادیار گروه شیمی
   دكتري (Ph.D) : 

Analytical Chemistry,2007-2011
 Bu-Ali Sina University :  Hamedan, Iran

   كارشناسي ارشد (Msc):  

Analytical Chemistry,2004-2006
Bu-Ali Sina University : Hamedan, Iran

   كارشناسي(Bs) :

Applied Chemistry, 2000-2004
 Guilan University : Rasht, Iran


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 02188041344

   دورنگار : 02188041344

   پست الکترونیک : m.mohammadnejad@alzahra.ac.ir, masoumeh.mohammadnejad@gmail.com