دکتر مریم لشنی زادگان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1- Lashanizadegan M., Rashidi M., Hux J. E., Pudephatt R.J. and Ling S.M. J. Organomet. Chem. 269 (1984 ) 317-322.  
2-   Farzaneh F., Lashanizadegan M. and Ghandi M. J. Sci. I. R. Iran,  4(2) (1993) 106-108. 
3- Lashanizadegan M. and Boghaei D.M.  Synth. React. Inorg. Chem., 30(1) (2000) 89-98.  
4- Boghaei D.M and Lashanizadegan M. J. Sci. I. R. Iran 11(4) (2000) 301-304. 
5- Boghaei D.M and Lashanizadegan M.  Synth. React. Inorg. Chem., 30(7) (2000) 1393-1404.  
6- Lashanizadegan M. and Boghaei D.M. Synth. React. Inorg. Chem., 31(8) (2001) 1519-1529.   
7- Lashanizadegan M. and Boghaei D.M. Synth. React. Inorg. Chem., 32(2 (2002) 345-355. 
8- Lashanizadegan M. and Seraj S. Turk. J. Chem., 34 (2010) 263-268. 
9- Lashanizadegan M. Boghaei D.M., Shivapour Z. and Seraj S. Synth. React. Inorg. Metal organ. Nano Org. Chem., 40 (2010) 373-377. 
10- Lashanizadegan M. and Jamshidbeigi M. J. Sci. I. R. Iran, 22(2) (2011) 121-124. 
11- Lashanizadegan M, Rayati S, Dejparvar Derakhshan Z, Chain. J. Chem., (2011), 2439-2444.
12- Lashanizadegan M. Zareian Z, Catal. Letters, (2011) 1698-1702.
13- Lashanizadegan M, Mirzazadeh H, J. Ceramic Process. Research, 13, (2012) 398-391. 
14- Lashanizadegan M, Jamshid beigi M, Synth. React. Inorg. Metal organ. Nano Org. Chem., 42 (2012) 507-512. 
15- Lashanizadegan M. Shekarsaraii S, Asian J. Chem., 25 (2013)767-770. 
16- Lashanizadegan M. Mirzazadeh H, Asian J. Chem., 25(2013)1425-1428.
17- Lashanizadegan M. Sarkheil M, J. Serebian, Chem..Soc., 77(2012) 1589-1597.
18- Lashanizadegan M. Sarkheil M, Main Group Chem., 12 (2013) 15-23.
19- Lashanizadegan M. Erfaniia N, Korean J. Chem. Engee, 30 (2013) 2007-2011.
20- Lashanizadegan M., Gholamali Farzi GH..Erfani nia N., J.Ceramic Processing Research. 15 (2014). 316~319.
21-LashanizadeganM,JamshidbeigiM.SarkheilM Int.J.Curr.Res.Chem.Pharma.Sci.1(6) (2014)148-153.
22- Lashanizadegan M. Mosavi M, Reac Kinet Mech Cat  116 (2015) 421–431
23- Lashanizadegan M. Parvizi E, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry 45 (2015) 1154–1158.
24-Nikoofar K, Haghighi M,. Lashanizadegan M, Ahmadvand Z., J. Taibah University for Sci. 9 (2015) 570–578.
25- Lashanizadegan1 M. Karim Alavijeh1 R. Sarkheil1 M. Reac Kinet Mech Cat 120 (2017) 579–591.
26- Lashanizadegan M. Shayegan S. Sarkheil M., J. Serb. Chem. Soc. 81 (2) (2016)153–162. 
27- Lashanizadegan M. Jarvand F, Dehghanpour Farasha S. Mirzazadeh H, J. Ceramic Process. Research, 18, (2016) 398-391. 
28- Lashanizadegan M. Mosavi M. Mirzazadeh H, J. Ceramic Process. Research, 18, (2016) 398-391. 
29- Sarkheil M. Lashanizadegan M., J. Serb. Chem. Soc. 81 (4) (2016)
       369–382.
30- Lashanizadegan1 M. Karim Alavijeh1 R. Mol. Struc.1146 (2017) 450-457.
31- Sarkheil M. Lashanizadegan M. Appl. Organo. Chem., (2017) 1-12.
32- Ghafourian N.  lashanizadegan M S. Hosseini SN., Int. J. Environ. Sci. Technol., (2017) 1-12.
33- Mirzazadeh H, Lashanizadegan M. J. Serb. Chem. Soc. 82 (2017) 1–16.
34- Mirzazadeh H, Lashanizadegan M. Korean J. Chem. Eng., 35(3) (2018)  684-693
35- مریم لشنی زادگان و هدی میرزازاده پژوهش های کار بردی در شیمی 1393 ص13-                     16
35- Mirzazadeh H. Lashanizadegan M. Solid State Sciences 79 (2018), 48-57
36- Sarkheil M. Lashanizadegan M. Applied Organometallic Chemistry 32 (9),(2018)
       e4459
37- Mirzazadeh H. Lashanizadegan M. J. Serb. Chem. Soc. 83 (2)(2018) 221-236
38-  Lashanizadegan M. Nikoofar K. Aghaei, A. Mehrikaram F. Mirzazadeh 
      H.Solid  State Sciences 95 (2019), 105937
 39-  Nikoofar, K. Mehrikaram F. Lashanizadegan M. Aghaei A. Polycyclic Aromatic Compounds, (2019)1-13 2019
40-  Darkhosh F.Lashanizadegan M. Mahjoub, AR  Khavar  AHC. Solid State Sciences 91(2019) 61-72 2019
41- Mirzazadeh H. Lashanizadegan M Materials Research Express 6 (6)(2019), 065008 2019
2019
42-  Sarkheil M. Lashanizadegan M. Ghiasi M. Journal of Molecular Structure 1179 (2019), 278-288 


 

 

 

 


 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

1-      مجری طرح تحقيقاتی کوتاه مدت "سنتز شيف باز نامتقارن ...." خاتمه يافته در دانشگاه الزهرا

2-       مجری طرح تحقيقاتی بلند مدت "ساختار وسنتز  بازشيف نامتقارن  ..." خاتمه يافته در دانشگاه الزهرا

3-      مجری طرح تحقيقاتی کوتاه مدت " سنتز وشناسایی کمپلکسهای عناصر واسطه... خاتمه يافته در دانشگاه الزهرا

4-      مجری طرح تحقيقاتی بلند مدت" بررسی اکسیداسیون سیکلوهگزان با کمپلکس شیف باز .... خاتمه يافته در دانشگاه الزهرا