دکتر مریم لشنی زادگان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

   مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

   مدیر گروه شیمی

   مدیر پژوهشی دانشکده

   معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده