دکتر مریم لشنی زادگان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : شیمی معدنی 

كارشناسي ارشد:   شیمی معدنی

كارشناسي :  شیمی

 

زمینه های تدریس

   شیمی معدنی پیشرفته

   طیف سنجی در شیمی معدنی

   سینتیک وترمودینامیک واکنش های معدنی

   شیمی آلی فلزی (کارشناسی ارشد)

   شیمی معدنی 2

   شیمی معدنی 1

   شیمی آلی فلزی

   شیمی عمومی