دکتر مریم لشنی زادگان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مریم لشنی زادگان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه آموزشی شیمی

   دكتري (Ph.D) :  شیمی معدنی 

   كارشناسي ارشد:  شیمی معدنی 

   كارشناسي :   شیمی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی

   تلفن: 85692615

   دورنگار : 88041344

   پست الکترونیک : m_lashani@alzahra.ac.ir