ملوک خادمی اشکذری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

ملوک خادمی اشکذری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) :.............

   كارشناسي ارشد:.............

   كارشناسي :......


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@