وحیدرضا میرزائیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مدیرکتابخانه واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر مرکز فناوری اطلاعات وااحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر آموزش واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران

معاون آموزشی واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران

معاون دانشجویی واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران

معاون فرهنگی واحد اراک دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی اراک

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا

 رئیس مرکز آزمون سازی دانشگاه الزهرا