وحیدرضا میرزائیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : کاربرد فناوری در آموزش زبان از دانشگاه یومیست منچستر انگلستان

كارشناسي ارشد:  آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران 

كارشناسي :مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

زمینه های تدریس

  کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباط در آموزش زبان 

   کاربرد ترجمه ماشینی در آموزش زبان

   کاربرد پیکره های زبانی در آ«وزش زبان