وحیدرضا میرزائیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

کاربرد فناوری در آموزش زبان

پردازش زبانهای طبیعی

آزمون الکترونیکی