وحیدرضا میرزائیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر وحیدرضا میرزائیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار 


   دكتري (Ph.D) :کاربرد فناوری در آموزش زبان از دانشگاه یومیست انگلستان

   كارشناسي ارشد: آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

   كارشناسي :مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا

   تلفن:۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰

   دورنگار :۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰

   پست الکترونیک :  mirzaeianATalzahra.ac.ir