سید عبدالحمید میرحسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

 سوابق تدریس

 

● دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه الزهرا، 1397 تا کنون

● استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه الزهرا، 1392 تا 1397

● مدرس دروس زبان عمومی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی، 1389

● مدرس مدعو دانشكده ادبيات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1389-1388

● مدرس دروس زبان عمومی و تخصصی دانشگاه جامع علمی كاربردی (واحد 46)، 1388

● مدرس دوره های مجازی زبان انگليسی، دانشگاه علوم حديث شهر ری، 1386–1385

● مدرس دوره های مختلف زبان انگليسی آموزشگاه ها و موسسات فرهنگی تهران، 1388–1383

● مدرس دروس زبان انگليسي عمومی و تخصصی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386–1382

● دبیر زبان انگليسی دبيرستان های منطقه پانزده آموزش و پرورش شهر تهران، 1392-1381

● دبیر زبان انگليسی دبيرستان های غير انتفاعی تهران، 1384–1379

مدرس دوره مبتدی زبان انگلیسی آموزشگاهی، بابلسر، 1378

 

دروس تدریس شده

 

● روش های تحقیق کیفی و مختلط (دکتری)

● فرهنگ و هویت در آموزش زبان (دکتری)

● جامعه شناسی زبان (دکتری)

● فرهنگ و هویت در آموزش زبان (کارشناسی ارشد)

● تحلیل گفتمان (کارشناسی ارشد)

● روش تحقیق کیفی (کارشناسی ارشد)

● جامعه شناسی زبان (کارشناسی ارشد)

● نگارش پیشرفته (کارشناسی ارشد)

● روش تدریس زبان

● اصول و روش ترجمه

● خواندن 1 و 2

● زبان تخصصی پزشکی

● زبان عمومی

● زبان پیش دانشگاهی

 

راهنمایی پایان نامه