سید عبدالحمید میرحسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا