سید عبدالحمید میرحسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 


 سید عبدالحمید میرحسینی

 

  دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

دكتری (PhD): آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1392

كارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، 1382

كارشناسی: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه مازندران، 1379

 

زمینه های تدریس و تحقیق

ابعاد اجتماعی-سیاسی آموزش زبان (انگلیسی)

روش شناسی تحقیق کیفی

مطالعات انتقادی زبان در جامعه

 


آدرس: تهران، ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان انگلیسی

تلفن: 88041461

پست الکترونیک: mirhosseini@alzahra.ac.ir