زهرا سادات میرهاشمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

سوابق اجرایی

   مدیر برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی -معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا(س)