زهرا سادات میرهاشمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

برنامه درسی

 فقه استدلالی 2-کارشناسی ارشد

 زبان خارجی - کارشناسی ارشد

 فقه 4 - کارشناسی

 

فایل ها و منابع درسی

   فقه استدلالی 2-کارشناسی ارشد: کتاب روضه البهیه : شهید ثانی. طرح درس

زبان خارجی - کارشناسی ارشد: criminal law : طرح درس

  فقه 4 - کارشناسی: تحریر الروضه: ارث، غصب : طرح درس